रम्बास कविताःअमृत

अमृत

यो
छोटो
जी वन
सागर  झैँ
बृहत     पनि
बुझ्ने   हरु  लाई |
अँगाल्दछ       यसले
धेरै    जीवन     आफूमा
प्राण  केन्द्र   प्राणीहरुको,
फेरि  छ  बोकेको  तत्वहरू
विष   अनेक  र  अमृत |
गर्नु    मन्थन  सागर
प्राप्त  गर्न अमृत
जीवन  नीरको
विष छु्ट्याई,
सु ख म य
जी व न
हु ने
छ।

राजेन बोह़ोरा
मराधनशिरि,
रौता चाराली, असम।

Comments are closed.